دردواره های 2

 میان آفتاب و دل

مرز مشترک کجاست؟

چشم های من،

میزبان نقشه هاست:

نقشه ها و مرزهای روبرو

مرزهای درد،آرزو

مرزهای مبهم خیال

مرزهای ممکن و محال

 

نقشه های فاصله

مرزهای خاکی و غریب

بین آفتاب و دل کشیده اند

مرزهای شرقی دلم کجاست؟

 

چشمهای من

میزبان نقشه هاست

کوه ها

روی نقشه سر به اوج می زنند

رودها

روی نقشه موج می زنند

مرزهای بین آفتاب و دل

ناگهان خراب می شوند.

قیصر امین پور

/ 2 نظر / 4 بازدید
علی

بی شک ، این زندگی ، بی تو چیزی کم دارد.... چشم به راه حضور تو در آرهم عاشقانه ام هستم