مرگ

مرگ...

    روز اول قبر...

                چشم شیشه ای من

                نفس های ممتد

                           کفنی آمیخته بادرد

                 شب اول قبر...

                 فصل سرد یک کابوس

                 خاموش شدن درخود

                           در دل تاریک گور

                   شب اول قبر...

                   زیر خاک مرطوب

                   بغض یک مرد

                             شب پر از سکوت

ساعت اول قبر

رنج درونی من

روزهای بی رویا

              ساعتی اندوهبار

     شب اول قبر...

     بوی مرده ای در گور

     نعش مرده ای بی سر

                      بوی خاطره ای بدبوی

    هرلحظه کابوس

    هر ثانیه درد

    ساعت تردید

                تردید میان ماندن و رفتن....!

/ 0 نظر / 3 بازدید