امیر آقایی

از این ترس که می ترساندم

                                       نمی گریزم!

من... عمری به بوسه و باران عادت کرده ام.

حالا چرا زنان همسایه برایم حلوا می پزند،

                                                           نمی دانم!!؟

واداده ام انگار!

بهانه نمی آورم این تب را

در میانه ی مرداد

که بی تابم کرده است.

من

     واداده ام! آری...

                             نخندی یکوقت...

/ 2 نظر / 7 بازدید

hasud...nokise..........................2zari

etee

تجربه را تجیربه کردن زیباست...