فاصله ی دختر تا پیرمرد یک نفر بود!

                                              روی نیمکتی چوبی؛
                                                                     روبروی یک آب نمای سنگی...
پیرمرد از دختر ژرسید: غمگینی؟
                            _ نه!
                               مطمئنی؟
                            _ نه!
                               چرا گریه می کنی؟
                             _ دوستام منو دوست ندارن.
                                چرا؟
                             _ چون قشنگ نیستم.
                                قبلا اینو به تو گفتن؟
                             _ نه!
                                ولی تو قشنگترین دختری هستی که من تا حالا دیدم.
                              _ راست می گی؟
                                 از ته قلبم آره.
دخترک بلند شد پیرمرد را بوسید و به طرف دوستاش دوید. شاد شاد. چند دقیقه بعد پیرمرد اشکهایش را پاک کرد، در کیفش را باز کرد؛
                                                        عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت...


/ 3 نظر / 4 بازدید
آمد

اين يعني اميد دادن با نداشتن نداشته ها .

تنها

خیلی قشنگ بود یعنی عالی بود ممنون.